Website disclaimer

Door de website van Projex VOF, verder “NetWorX” genoemd, te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van NetWorX of andere rechthebbenden en verbindt er zich expliciet toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.

Informatie en beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd, zowel direct als indirect, is auteursrechtelijk beschermd en mag op géén enkele wijze worden verveelvoudigd, verkocht, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van NetWorX of de rechthebbende.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten van NetWorX is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Projex VOF, Boeregemstraat 5, B-9840 De Pinte. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden vreemd aan NetWorX.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van NetWorX en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen.

NetWorX streeft ernaar om de informatie en eventuele hulpmiddelen op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, ook al dienen ze slechts ter informatie van de gebruiker. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. NetWorX en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, alleen tracht NetWorX, naar best vermogen, de juistheid van deze informatie te controleren en te verzekeren. Alle informatie, producten, hulpmiddelen, diensten en alle andere elementen van deze website worden geleverd in “staat waarin ze zich bevinden”, en dit zonder de minste waarborg vanwege NetWorX.

Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel verstrekte gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. De informatie die de gebruiker eventueel naar onze server zendt, wordt, in de mate van het mogelijke, vóór de verzending over het internet versleuteld door middel van solide versleutelingstechnieken die in de browser werden ingebouwd. Daardoor kunnen de gegevens van de gebruiker niet gelezen worden door onbevoegden. De kans dat deze gecodeerde gegevens door onbevoegde personen kunnen gekraakt worden is uiterst miniem, maar ze bestaat. NetWorX kan onder geen beding garanderen dat de door de gebruiker verstrekte informatie niet zal worden onderschept noch dat zij geheim zal blijven.

NetWorX en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website of delen ervan noch accepteren ze geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van eventuele gebeurlijke fouten of vergissingen. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de NetWorX website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

NetWorX is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien NetWorX gewaarschuwd werd voor zulke schade.

NetWorX streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. Wegens gevallen van overmacht kan de toegang tot de site onderbroken zijn maar NetWorX kan zelf de toegang eveneens onderbreken wegens onderhoud en updating van programma´s of om enig andere technische reden. NetWorX en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in géén enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie om welke reden ook.

Op deze website zijn diverse links te vinden, door NetWorX aangeboden, naar websites die niet van NetWorX zijn maar waarvan NetWorX meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. NetWorX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch garandeert NetWorX op geen enkele wijze de correctheid van de informatie verbonden aan deze links.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

NetWorX behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden de gebruiker van de website binden, raadt NetWorX de gebruiker aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

NetWorX verzoekt met aandrang de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat NetWorX de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken.

Gelieve hiertoe contact met NetWorX op te nemen via het contactformulier.
Gratis Internet Consult
Partnerships
NetWorX in het Nieuws
Post-it

Facebook Badge of NetWorX
 
Check Google Page Rank  
Valid HTML 4.01 Transitional